Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Как да ползваме данъчни облекчения при дарения

Автор: Васка Глушкова, Милостив | 29.08.2016Дарителството е акт на милосърдие, който трябва да бъде поощряван, защото да даряваш означава да даваш част от себе си на ближния. Българското законодателство опитва да насърчи правенето на дарения. За целта то предвижда данъчни облекчения за дарителите.  Те са два вида – Данъчни облекчения за дарители и Данъчни облекчения за фирми-дарители.

Всички данъчни облекчения се ползват при подаване на данъчна декларация за доходите за изминалата година. Тогава трябва да предоставите копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения (виж по-надолу), и копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен, а ако е за чужбина - официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език.

Размерът на данъчното облекчение е различен – в зависимост от статута на лицата, в полза на които е направено дарението. Облекчението може да бъде от 5 до 50%. Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

За да онагледим сумите, които могат да се приспаднат от данък превеждаме по-надолу няколко примера.

Примери

Ако допуснем, че заплатата е 1000 лева на месец или 12 000 лева за година, за една година за данък общ доход са удържани и внесени в държавния бюджет общо 1200 лева (както 1000 лв * 10% * 12 месеца). Тоест дарението, което се признава е до 1200 лева и сумата, която се възстановява на дарител физическо лице е 60 лева (1200 лв * 5%).

Ако лицето е на трудов договор, необходимо е да представи на счетоводителя договора за дарение или служебна бележка, в която е уточнено каква е сумата на направеното от него дарение. Би следвало счетоводителя в последния месец, който изчислява заплатите, тези 60 лева да ги включи във ведомостта за заплати и вместо да удържи и внесе за месец декември 100 лева дължим ДДФЛ, ще внесе само 40 лева, а съответно дарителя ще получи към заплатата си тези 60 лева. Истината е, че има счетоводители, на които не им се занимава, затова дарителя може сам да си подаде декларация в НАП или чрез техния сайт онлайн, или на място в съответния офис, към който е адресната му регистрация. След подаването на декларация, от НАП превеждат в посочената предварително банкова сметка тези 60 лева.

За дарения от юридически лица, могат да ползват до 10 процента от счетоводната печалба (задължително е да е налице печалба на фирмата-дарител), съгласно член 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Тоест ако една фирма е направила дарение от 2 000 лева, при печалба за годината от 30 000 лева например, дължимият корпоративен данък за нея е 3 000 лева (30 000 * 10%). Тази фирма с дължим данък от 3 000 лева, може да го намали до 10 процента или това са 300 лева, в нашия случай предвид, че дарението е 2 000 лева, тя ще си намали задължението за данък с 200 лева (2 000 * 10%), тъй като е в допустимата граница от 300 лева.

Ако обаче тази фирма е с печалба от 15 000 лева, то нейното задължение за корпоративен данък е 1 500 лева. При дарение от 2 000 лева, тя ще може да си намали задължението за данък със 150 лева, а не с пълния размер на направеното дарение от 200 лева. Същото се случва с признаването дарението като разход. В първия случай, фирмата с 30 000 печалба, ще може да си признае като разход цялата стойност на дарението от 2 000 лева. Във втория случай, фирмата с 15 000 печалба, ще може да си признае като разход само 1 500 лева.

Извлечение от Закона за данъците

Чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

(1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:

1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
г) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа:
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
н) комуни за лечение на наркозависими;
о) (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

2. до 15 на сто за дарение за културата

3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция".

(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.

(3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

(4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1 лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл.31 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

Разходи за дарения

Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:

1. здравни и лечебни заведения;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
3. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения;
4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
6. регистрирани в страната вероизповедания;
7. специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
9. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
10. Българския Червен кръст;
11. социално слаби лица;
12. деца с увреждания или без родители;
13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
15. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
16. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
17. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;
18. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и Център "Фонд за асистирана репродукция".

(3) За данъчни цели се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетоводната печалба.

(4) За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

(5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

(6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.

(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинеи 1 - 6 се прилагат и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1 - 4 лица, установени в или граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато лицето, направило дарението, притежава официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova